Auntie Gail and Uncle Ron

Auntie Gail and Uncle Ron

3 1/4″ x 4 1/4″ Black and White Pinhole Polaroid